Komunikat Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 04 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu okręgowego dla ROD pn. „Ogródek warzywny moich marzeń” – 06.04.2023

         Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Opolu, działając na podstawie §110 ust. 2, pkt 24 Statutu PZD, w związku z § 7 Statutu, postanawia ogłosić na rok 2023 konkurs okręgowy pn. „Ogródek warzywny moich marzeń”.

Organizator przyzna 3 nagrody rzeczowe główne w kategoriach wiekowych:

4-7 lat                                                               8-12 lat

I miejsce – o wartości do 300 zł                         I miejsce – o wartości do 350 zł

II miejsce – o wartości do 200 zł                        II miejsce – o wartości do 250 zł

III miejsce – o wartości do 150 zł                        III miejsce – o wartości do 200 zł

 • Miejsca IV i V w obu kategoriach wiekowych – nagrody w kwocie do 100 zł.
 • Pozostali laureaci otrzymują wyróżnienie i upominek do 50 zł.
 • Każdy uczestnik konkursu otrzyma pamiątkowy dyplom

KONKURS PLASTYCZNY DLA DZIECI (TECHNIKĄ DOWOLNĄ)

w kategoriach wiekowych  4-7 lat i 8-12 lat

I. ORGANIZATOR

Polski Związek Działkowców – Okręg Opolski w Opolu

II. CEL KONKURSU

 1. Zachęcenie dzieci (przedszkolaków i uczniów) do czynnego zainteresowania się tematyką ogrodniczą.
 2. Kształtowanie świadomości ekologicznej i zdrowego żywienia.
 3. Promocja PZD.
 4. Rozwój umiejętności plastycznych.

III. WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do dzieci w przedziałach wiekowych
  4-7 lat oraz 8-12 lat, okręgu opolskiego PZD.
 2. Konkurs jest przeznaczony dla dzieci, których rodzice lub dziadkowie posiadają działkę
  w stowarzyszeniu ogrodowym PZD.
 3. Dzieci, które uzyskały tytuł laureata lub wyróżnianie w konkursie w latach poprzednich mogą startować ponownie po upływie 3 lat.
 4. Dla biorących udział w konkursie dzieci wymagana jest zgoda i podpis rodziców/opiekunów,  który należy złożyć w karcie zgłoszenia.
 5. Nadesłane prace (format A4 lub A3), muszą być pracami wykonanymi własnoręcznie przez dziecko, nieprzedstawianymi na innych konkursach. Nie dopuszcza się prac zbiorowych.
 6. Prace mogą  być wykonane dowolną techniką (ołówek, kredka, pastele, farby plakatowe, wycinanki, kolaż) – organizatorzy proszą by nie używać materiałów nietrwałych i sypkich.
 7. Tematyka prac: ogródek warzywny moich marzeń.
 8. Każdy uczestnik może nadesłać tylko jedną pracę, opatrzoną na odwrocie imieniem
  i nazwiskiem, wiekiem dziecka i nazwą ROD.
 9. Prac zgłaszanych na konkurs nie należy składać, oprawiać ani rolować.
 10. Z konkursu zostaną wyłączone: prace wykonane z udziałem rodziców/opiekunów oraz prace niezwiązane z tematyką konkursu.
 11. Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem praw na wykorzystanie prac:
  w druku, umieszczenia na stronie internetowej oraz w innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania, a także reprezentowania prac na wystawach, kiermaszach w celu promocji PZD oraz zgodą na ich publiczne wykorzystanie.
 12. Rodzice/opiekunowie nadsyłający prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez PZD (organizatora konkursu) danych osobowych.
 13. Koszt przejazdu po odbiór nagrody bądź wyróżnienia pokrywa opiekun uczestnika.

IV. PRZEBIEG KONKURSU

 1. Prace wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową należy składać u organizatora osobiście, pocztą lub przesyłką kurierską (na koszt nadsyłającego) do dnia 10 lipca 2023r.
  na adres:

Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe w Warszawie

– Okręg Opolski w Opolu

ul. Solskiego 15

45-564 Opole

 • Prace zgłoszone do konkursu nie będą zawracane autorom. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na Organizatora prawa własności.
 • Prace niespełniające zasad uczestnictwa, bądź nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę przez Komisję Konkursową.
 • Regulamin konkursu jest dostępny tutaj.
 • O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje Komisja Konkursowa.
 • Oceny będą ustalone wg następujących kryteriów:

· trafność doboru tematu pracy,

· jakość wykonania,

· pomysłowość,

· stopień trudności.

V. OGŁOSZENIE WYNIKÓW

 1. Werdykt Komisji Konkursowej jest ostateczny i niepodważalny.
 2. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi podczas Okręgowych Dni Działkowca 2023 lub w inny sposób ogłoszony przez Organizatora.

DO POBRANIA:

Uchwała

Regulamin

Karta zgłoszenia

Zgoda na przetwarzanie danych

Zawiadomienie osoby, od której pozyskano dane osobowe


0 Komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content