Komunikat Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 04 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu okręgowego dla ROD pn. „Wzorowa działka okręgu opolskiego” – 06.04.2023

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Opolu, działając na podstawie §110 ust. 2, pkt 24 Statutu PZD, w związku z § 7 Statutu, postanawia ogłosić na rok 2023 konkurs okręgowy pn. „Wzorowa Działka Okręgu Opolskiego” Roku 2023

Celem konkursu jest zaprezentowanie indywidualnych działek w ROD, dostrzeżenie
i wyróżnienie zaangażowania i pracy działkowców, którzy działaniami i rozwiązaniami wykorzystanymi na swoich działkach w ROD wdrażają programy PZD,  w szczególności Otwarty Program Nowoczesnego Zagospodarowania i Użytkowania Działek na Miarę Potrzeb Współczesnych Rodzin, Otwarty Program Klimatyczny oraz Program Bioróżnorodności.

Organizatorem konkursu jest Okręgowy Zarząd PZD w Opolu.

Nagrodami w konkursie są:

 • Laureat konkursu otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 700,00 zł;
 • Działkowcy działek wyróżnionych w konkursie otrzymają nagrody pieniężne
  w wysokości 300,00 zł;
 • Pozostali działkowcy biorący udział w konkursie otrzymają roczną prenumeratę miesięcznika „działkowiec”.
 • Wszyscy działkowcy biorący udział w konkursie otrzymają dyplomy.

Nagrodzone działki zostaną opublikowane w mediach społecznościach i na stornie internetowej Okręgu Opolskiego PZD.

REGULAMIN KONKURSU OKRĘGOWEGO
„WZOROWA DZIAŁKA OKRĘGU OPOLSKIEGO ROKU 2023 “

§ 1

 1. Organizatorem konkursu jest Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców
  w Opolu.
 2. Warunkiem koniecznym udziału w konkursie jest podanie przez uczestnika swoich danych w formularzu zgłoszenia do konkursu i udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu zgodnie z m.in. przepisami ustawy z dnia 10 maja
  2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000), Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz przepisami obowiązującymi w PZD.
 3. Udział w konkursie „Wzorowa Działka Okręgu Opolskiego Roku 2023” może wziąć działkowiec posiadający tytuł prawny do działki w ROD należącym do Stowarzyszenia Ogrodowego PZD na terenie Województwa Opolskiego. 
 4. Zgłoszenie do konkursu następuje poprzez złożenie formularza zgłoszenia do Konkursu Okręgowego „Wzorowa Działka Okręgu Opolskiego Roku 2023”. Zgłoszenia dokonać można drogą mailową przesyłając skan dokumentów oraz pliki zdjęciowe na adres opole@pzd.pl lub tradycyjną pocztą na adres: Polski Związek Działkowców Okręg Opolski ul. L. Solskiego 15, 45-564 Opole.
 5. Działka będąca laureatem lub wyróżniona w konkursie okręgowym w latach ubiegłych może startować z zachowaniem 3-letniej karencji.
 6. Termin zgłaszania działek do konkursu upływa z dniem 10 lipca 2023 r. (decyduje data dostarczenia zgłoszenia drogą mailową lub data stempla pocztowego).

§ 2

Zgłoszenie działki do konkursu winno zawierać:

 1. Wypełniony i podpisany „Formularz zgłoszenia do Konkursu Okręgowego Wzorowa Działka Okręgu Opolskiego Roku 2023”.
 2. Dokumentację fotograficzną opisaną zgodnie z wykazem ujętym w formularzu,
  np. charakterystyka zagospodarowania działki”, utrwaloną na nośniku cyfrowym
  lub w formie kolorowego wydruku.
 3. Podpisane (czytelnie) „Oświadczenie użytkownika Konkursu Okręgowego Wzorowa Działka Okręgu Opolskiego Roku 2023”.
 4. Oświadczenie podpisuje działkowiec posiadający tytuł prawny do działki.

§ 3

 1. Zgłoszone do konkursu działki będą oceniane w każdej kategorii od 0 do 10 pkt.
  na podstawie następujących kryteriów:
 2. Rozplanowanie działki z podziałem na strefy uprawowe, rekreacyjne, racjonalne wykorzystanie terenu, walory użytkowe działki.
 3. Wykaz roślin uprawianych na działce z uwzględnieniem gatunków zalecanych
  w ramach „Otwartego programu nowoczesnego zagospodarowania i użytkowania działek na miarę potrzeb współczesnych rodzin”:
 4. Kwatera sadownicza (różnorodność drzew i krzewów owocowych, prawidłowe formowanie koron, cięcie i prześwietlanie, zdrowotność);
 5. Uprawa warzywnicza (bogaty dobór gatunków, w tym ziół).
 6. Żywopłoty/pojedyncze nasadzenia – drzewa i krzewy z uwzględnieniem zachowania odległości nasadzeń od granic działki zgodnie z regulaminem ROD.
 7. Elementy wyposażenia działki związane z realizacją „Programu klimatycznego ROD” np. kompostownik i jego wykorzystanie, system gromadzenia deszczówki, sposób nawadniania upraw, pojemniki do segregacji odpadów.
 8. Realizacja programu „Bioróżnorodność na działkach w ROD” (wyposażenie w budki lęgowe, karmniki dla ptaków, domki dla owadów pożytecznych, rośliny miododajne, ekologiczne sposoby ochrony roślin, uprawy współrzędne, stosowanie nawozów naturalnych).
 9. Łąka kwietna/trawnik (charakterystyka np. dobór gatunków w łące kwietnej, udział powierzchni trawnika w stosunku do pozostałych nasadzeń, estetyka utrzymania trawnika/łąki kwietnej).
 10. Część ozdobna (bogaty dobór roślin ozdobnych, łączenie form ozdobnych
  z roślinami użytecznymi).
 11. Estetyka i stan techniczny działki (informacja o wysokości i stanie ogrodzenia, powierzchnia altany i jej odległość od granic działki, urządzenia na działce
  – zgodność z regulaminem ROD).
 12. Mała architektura na działce (np. płotki, murki, trejaże, pergole, oczka
  i zbiorniki wodne oraz urządzenia wypoczynkowe i rekreacyjne, wyposażenie
  – zgodność z regulaminem ROD).
 13. Ilość punktów możliwych do uzyskania w poszczególnych kategoriach określa § 3 pkt. 1. Łącznie uzyskać można 100 punktów.

§ 4

 1. Komisja Konkursowa Okręgowego Zarządu PZD w Opolu dokona oceny zgłoszonych działek na podstawie wypełnionych formularzy oraz dokumentacji fotograficznej.
 2. Brak załączenia do zgłoszenia któregokolwiek elementu, o którym mowa w § 2, skutkuje dyskwalifikacją w konkursie.
 3. Na każdym etapie konkursu Komisja Konkursowa będzie mogła zweryfikować zgłoszenie w zakresie zgodności ze stanem faktycznym dokonując przeglądu działki.
 • Weryfikacja może dotyczyć zgodności zagospodarowania działki z regulaminem ROD.
 • Komisja Konkursowa przedstawi Okręgowemu Zarządowi PZD w Opolu wnioski z prac do dnia 31 sierpnia 2023 r.

§ 5

Okręgowy Zarząd PZD, na podstawie protokołu i wniosków Komisji Konkursowej, dokona rozstrzygnięcia konkursu i ustali laureata oraz listę osób wyróżnionych w konkursie
w terminie do 31 sierpnia 2023 r.

§ 6

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w trakcie obchodów Wojewódzkich Dni Działkowca Roku 2023 oraz w mediach społecznościach i na stronie internetowej OZ PZD w Opolu.

Do pobrania:

Regulamin

Formularz zgłoszeniowy

Oświadczenie uczestnika


0 Komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content